Hem
SciecomInfo

Upphovsrätt i en ny publiceringsmiljö

I syfte att uppmärksamma de upphovsrättsliga problem som uppstår vid en övergång till Open Access publicering samt att kartlägga hur universiteten på bästa sätt kan stödja forskarna i dessa frågor, har Biblioteksdirektionen vid Lunds universitet, med finansiering från Kungliga Biblioteket och Vetenskapsrådet, lanserat projektet Upphovsrätt I en ny publiceringsmiljö under ScieComs paraply.

Projektet inleds med en preliminär undersökning för att få en grundläggande förståelse för problematiken och identifiera systemfel . I den inledande del kontaktas fem universitetsbibliotek för en preliminär datainsamling . Efter analys av resultaten kommer en mer omfattande undersökning att formuleras och genomföras inkluderande samtliga svenska universitet.

Upphovsrättsprojektet på ScieCom kommer så småningom att generera praktiska verktyg och arbetsflöden som skall vara till stöd för universiteten i hanteringen av upphovsrättsliga problem.

Som exempel på kommande resultat kan nämnas undersökningsmateria"best practice" modeller, inlägg och artiklar i fack och dagspress, seminarier, föreläsningar och diskussioner både inom och utanför bibliotekssfären.

Projektansvarig jurist är Mathias Klang.

Mathias har studerat juridik och informatik och disputerade 2006 i Informatik med avhandlingen Disruptive Technology. Mathias är projektledare för Creative Commons Sverige och Team medlem i Free Software Foundation.

Kontaktinformation:
Mail:
Telefon:


Nyheter

Svenskt Resurscentrum för vetenskaplig kommunikation,
,
Telefon: (vx), Fax:
Ingegerd Rabow, https://sciecom.org/