Editorial Policies

Focus and Scope

Scandia �r en historievetenskaplig tidskrift som behandlar centrala teman i nordisk historieforskning. Tyngdpunkten ligger s�ledes p� nordisk och �vrig europisk historia samt p� historisk teori/metod och historiografi. Tidsskriften utkommer tv� g�nger om �ret.

Utgivningen startade 1928 p� initiativ av Lauritz och Curt Weibull i Lund samt Erik Arup i K�penhamn, d� som ett organ f�r den k�llkritiska skolan. Med dessa stolta anor har Scandia sedan starten str�vat efter att publicera banbrytande artiklar med relevans for forskare, studenter, l�rare och andra historiskt intresserade.

Varje nummer inneh�ller 4-6 djupg�ende artiklar samt recensioner, vilka behandlar historievetenskaplig litteratur om nordisk, europisk och utomeuropisk historia och historiografi. Historiekultur, vetenskapshistoria, genus och andra teoribildningar �r ocks� h�gprioriterade omr�den. Som ett nytt inslag satsar Scandia p� recensioner av utst�llningar och filmer med historiskt inneh�ll. En g�ng om �ret presenteras ett temanummer.

Scandia publicerar artiklar och recensioner p� svenska, danska och norska. �ven artiklar p� engelska publiceras g�rna. Geografisk spridning p� f�rfattare till b�de artiklar och recensioner �r en viktig m�ls�ttning.

Scandia ges ut av Stiftelsens Scandia med st�d fr�n Vetenskapsr�det samt Carl X Gustafs fond. Redaktionen/styrelsen best�r av 10 ledam�ter. Tidskriftens dagliga arbete sk�ts av huvudredakt�r, redaktionssekreterare, bitr�dande redaktionssekreterare samt kass�r. D�rut�ver finns ett redaktionsr�d med 5 till 10 medlemmar.

 

Section Policies

Cover

CheckedOpen Submissions UncheckedIndexed UncheckedPeer Reviewed

Contents

CheckedOpen Submissions UncheckedIndexed UncheckedPeer Reviewed

Articles

CheckedOpen Submissions CheckedIndexed UncheckedPeer Reviewed

Reviews

CheckedOpen Submissions CheckedIndexed UncheckedPeer Reviewed

Summaries

CheckedOpen Submissions UncheckedIndexed UncheckedPeer Reviewed

Others

CheckedOpen Submissions CheckedIndexed UncheckedPeer Reviewed
 

Peer Review Process

For att s�kra h�g kvalit� till�mpar tidsskriften ett Peer Review-system, vilket betyder att samtliga artiklar f�re publicering l�ses och bed�ms av styrelse/redaktionsmedlem samt i anonymiserad form av externa granskare fr�n hela Skandinavien.

 

Publication Frequency

Tidsskriften utkommer tv� g�nger om �ret.
Varje nummer inneh�ller 4-6 djupg�ende artiklar samt recensioner.

 

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.